Účtovníctvo

59,90 

Počet študentov: 1126

“Len som chcel byť podnikateľom…a najlepší spôsob, ako pochopiť business je byť účtovníkom.”
Donald Trump

Kategórie:
1.Základné pojmy a právna úprava účtovníctva
2.Súvaha
3.Sústava účtov
4.Základné zásady účtovania v podvojnej sústave účtovníctva
5.Účtovné doklady
6.Účtovné zápisy a účtovné knihy
7.Účtová osnova, účtový rozvrh
8.Účtovanie o peniazoch v hotovosti a ceninách
9.Účtovanie o bankových účtoch a o bankových úveroch
10.Účtovanie o peniazoch na ceste
11.Účtovanie o pohľadávkach
12.Účtovanie o záväzkoch
13.Účtovanie o materiáli
14.Účtovanie o dlhodobom majetku
15.Odpisy majetku
16.Vyradenie majetku
17.Účtovanie nákladov
18.Účtovanie o mzdových nákladoch, o zdravotnom a sociálnom poistení
19.Účtovanie výnosov
20.Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia

Bezplatné lekcie

3. Sústava účtov

13. Účtovanie o materiáli

16. Vyradenie majetku