Slovenský jazyk

59,90 

Počet študentov: 7024

“Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.”
Ľudovít Štúr

Kategórie:
1.Slovenský jazyk – Jazyk a reč
2.Fonetika a pravopis
3.Náuka o slove
4.Sémantika
5.Morfológia
6.Syntax
7.Sloh, štylistika
8.Správne členenie textu – textotvorná činnosť
9.Ústna vyjadrovacia schopnosť
10.Ľudová slovesnosť
11.Stredovek
12.Renesancia
13.Barok
14.Osvietenstvo a klasicizmus
15.Preromantizmus
16.Romantizmus
17.Realizmus
18.Literárna moderna
19.Medzivojnová próza
20.Poézia medzivojnového obdobia
21.Lyrizovaná próza
22.Slovenská medzivojnová dráma
23.Slovenský jazyk a literatúra Slovenská próza po roku 1945
24.Slovenská poézia po roku 1945
25.Dramatická tvorba po roku 1945

Bezplatné lekcie

5. Morfológia

6. Syntax

17. Realizmus