Chémia

59,90 

Počet študentov: 1201

“Jedna vec, ktorú nemôžete oklamat je chémia.”
Blake Shelton

Kategórie:
1.Chémia – Chemické látky – Úvod do organickej chémie
2.Atóm – Alkány a cykloalkány
3.Kvantové čísla – Alkény, alkíny
4.Chemická väzba – Aromatické uhľovodíky
5.Periodická tabuľka prvkov – Makromolekuly
6.Roztoky – Deriváty uhľovodíkov
7.Chemické reakcie – Halogénderiváty
8.Chemická kinetika – Aldehydy a ketóny
9.Chemická rovnováha – Amíny
10.Termochémia – Hydroxideriváty
11.Oxidačno-redukčné reakcie – Nitroderiváty
12.Kyseliny a zásady – Heterocykly
13.Hydrolýza a neutralizácia – Sacharidy
14.Kyslík – Vodík, voda
15.Alkalické kovy – Karboxylové kyseliny
16.Kovy alkalických zemín karboxylových kyselín
17.p1 prvky – Substitučné deriváty karboxylových kyselín
18.p2 prvky – Izoméria
19.p3 prvky – Vitamíny
20.p4 prvky – Lipidy
21.p5 prvky – p6 prvky
22.Bielkoviny – Nukleové kyseliny
23.Chémia – d – prvky

Bezplatné lekcie

8. Chemická kinetika – Aldehydy a ketóny

13. Hydrolýza a neutralizácia – Sacharidy

14. Kyslík – Vodík, voda